ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារនិយតករសម្ពាធឧស្ម័ន

    របាយការណ៍ទីផ្សារនិយតករសម្ពាធឧស្ម័នសកលឆ្នាំ 2020 ផ្តល់នូវការស្ទង់មតិសរុបលើស្ថានភាពឧស្សាហកម្ម និងទស្សនៈនៃស្រុកសំខាន់ៗ អាស្រ័យលើតួអង្គសំខាន់ៗ ប្រទេស ប្រភេទនៃអត្ថបទ និងសហគ្រាសចុងក្រោយ។របាយការណ៍នេះផ្តោតលើនិយតករសម្ពាធឧស្ម័ននៅលើទីផ្សារពិភពលោក especi...
    អាន​បន្ថែម